L'accés electrònic al vostre Ajuntament amb plenes garanties

La Seu electrònica de l'Ajuntament de La Vila Joiosa és l'adreça electrònica disponible per als ciutadans i les ciutadanes, a través de xarxes de telecomunicacions, mitjançant la qual l'Ajuntament difon informació i presta serveis.

La titularitat de la Seu electrònica comporta la responsabilitat respecte a la integritat, veracitat i actualització de la informació i els serveis per part de l'Ajuntament de La Vila Joiosa.

AVÍS!

Amb l'objectiu de gestionar adequadament la situació de crisi sanitària ocasionada pel *COVID-19, se suspenen els termes i els terminis administratius com una de les mesures adoptades per Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel *COVID-19, i pel Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l'impacte econòmic i social del *COVID-19.

El còmput dels termes i terminis es reiniciarà en el moment en què perga vigència la normativa reguladora abans assenyalada o, en el seu cas, les pròrrogues d'aquesta.

No se suspenen termes ni interrompen terminis d'aquells procediments i resolucions que vinguen motivats per fets justificatius de l'estat d'alarma.

En els casos en què es pogueren produir perjudicis greus per a les persones, el ajuntament podrà acordar, de manera motivada, algunes mesures que es limitaran a l'estrictament necessari, sempre que les persones interessades estiguen d'acord.

Arribat el moment, se l’avisarà en aquesta Seu electrònica de la data en la qual queden reactivats tots els termes i terminis.

Aquestes mesures no impedeixen que vosté puga iniciar o continuar realitzant els seus tràmits electrònics des d'aquesta Seu electrònica